III Mistrzostwa Okręgu Słupskiego PZW w Wędkarstwie Karpiowym

W dniach 15-18 czerwca 2017r. na Jez. Wandzińskim odbędzie się III edycja Mistrzostw Okręgu Słupskiego PZW w Wędkarstwie Karpiowym. Organizatorem zawodów jest Koło PZW w Człuchowie oraz Człuchowski Klub Karpiowy. Głównym partnerem imprezy jest salon wędkarski "Hobby" z siedzibą w Człuchowie i Chojnicach. Główną nagrodą dla zwycięskiej drużyny jest udział w Mistrzostwach Polski w Wędkarstwie Karpiowym Polish Carp Master 2017, które zostaną rozegrane we wrześniu na zbiorniku Dębowa w Reńskiej Wsi. Informujemy, że lista startowa na dzień dzisiejszy jest zamknięta. Poniżej przedstawiamy regulamin zawodów.

Regulamin Zawodów III Mistrzostwa Okręgu Słupskiego PZW w Wędkarstwie Karpiowym 
Człuchów, jez. Wandzińskie 15-18 czerwca 2017r.

 1. Organizatorami zawodów jest Koło PZW w Człuchowie i Człuchowski Klub Karpiowy. Zawody są eliminacjami do Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym – PCM 2017. Wyłanianie drużyny do udziału w finale PCM odbywa się zgodnie z regulaminem MPwWK-PCM.
 2. Zawody odbywają się na żywej rybie zgodnie z zasadą "Złów i Wypuść".
 3. Zawody mają charakter otwarty. Liczba przewidzianych miejsc : 15 drużyn.
 4. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 czerwca drogą mailową na adres dziemianczykrm@op.pl. W przypadku gdy po tym terminie pozostaną jeszcze wolne miejsca, organizator może wydłużyć czas przyjmowania zapisów. Wpisowe w kwocie 400zł od drużyny należy wpłacić do dnia 10 czerwca 2017 roku na konto Koła PZW w Człuchowie nr 70 1020 4665 0000 3002 0001 4506, z dopiskiem Karpiowe Mistrzostwa Okręgu. W przypadku większej liczby zgłoszeń, o zakwalifikowaniu drużyny decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Każda drużyna łowi na cztery wędki (po dwie na jednego zawodnika). Wszelkie czynności związane z wędkowaniem na stanowisku mogą wykonywać jedynie zawodnicy danej drużyny. Zabrania się udzielania pomocy innym drużynom podczas holowania ryb. Sędziowie są neutralni i nie udzielają pomocy żadnej z drużyn.
 6. W czasie trwania zawodów na stanowisku stale musi przebywać minimum jeden z zawodników z drużyny. Jeżeli obaj zawodnicy opuszczą stanowisko, wędki muszą być wyciągnięte z wody. W przypadku potrzeby opuszczenia terenu zawodów przez jednego zawodnika , drugi zawodnik łowi w tym czasie na dwie wędki. Przez teren zawodów rozumie się bezpośrednią okolice jeziora.
 7. Umieszczanie zestawów w wodzie musi się odbywać w granicach swojego stanowiska. Sprawy sporne rozstrzygają sędziowie.
 8. Do oznakowania łowiska dozwolone jest użycie dwóch markerów.
 9. Sondowanie, zanęcanie, ustawianie markerów, oraz holowanie ryb dozwolone jest wyłącznie z brzegu, z własnego stanowiska. Zabrania się stosowania łodzi oraz pontonów oraz modeli zdalnie sterowanych w celu wywożenia zestawów i nęcenia oraz sond.
 10. Zabrania się używania żywych przynęt w jakiejkolwiek postaci.
 11. Zabrania się podczas trwania zawodów stosowania plecionki na kołowrotku jako linki głównej.
 12. Zawodnicy mogą łowić tylko metodą włosową, zabrania się stosowania innych metod połowu.
 13. Holowaną rybę obowiązkowo należy podebrać podbierakiem.
 14. Do momentu nadejścia sędziów, ryba musi być przetrzymywana w worku karpiowym. W jednym worku może znajdować się tylko jedna ryba. Drużyna powinna być wyposażona w minimum 2 worki.
 15. Klasyfikowane są ryby: karp i amur o masie co najmniej 2 kg.
 16. Drużyna zobowiązana jest do posiadania obowiązkowo maty karpiowej.
 17. Jeśli ryba wpłynie w stanowisko innej drużyny i wejdzie w zestawy sąsiadów, mają oni prawo do złożenia protestu. W razie uznania protestu przez sędziów, złowiona ryba nie zostanie zaliczona do klasyfikacji. Sędzia uznaje protest w przypadku stwierdzenia, że ryba weszła w zestaw sąsiada na skutek zaniedbania. W innych przypadkach sędzia analizuje protest według posiadanej wiedzy i doświadczenia.
 18. Złowioną rybę drużyna zgłasza sędziom podczas obchodu, którzy ważą rybę i wpisują na miejscu wynik w karcie startowej. Każdy wpis wymaga podpisu sędziego i zawodnika, który wyholował rybę. Do ważenia sędzia przywołuje minumum jednego zawodnika z innej uczestniczącej w zawodach drużyny. Ryba może być sfotografowana, a następnie ostrożnie wpuszczona do wody. Przechowywanie ryb w worku nie może trwać dłużej niż 12 godz. w przypadku karpia i 1 godz. w przypadku amura. W sytuacji złowienia ryby w złej kondycji fizycznej, lub amura należy niezwłocznie poprosić sędziego o przybycie. Kontakt z sędziom odbywać się będzie poprzez telefon komórkowy podany na odprawie startowej.
 19. Każda drużyna zobowiązana jest do posiadania środka dezynfekującego rany ryb i każdorazowego stosowania go, po wyholowaniu ryby celem odkażenia rany.
 20. Ryby zacięte przed końcowym sygnałem zawodów zostaną uznane i zaliczone do klasyfikacji pod warunkiem, że zostaną wyholowane w ciągu 15 minut od sygnału kończącego zawody.
 21. W klasyfikacji generalnej liczy się waga wszystkich złowionych ryb przez drużynę podczas trwania zawodów. W przypadku takiej samej wagi złowionych ryb, wyższe miejsce zajmie drużyna, która złowiła większą rybę, a gdy i ta jest taka sama o kolejność miejsc decyduje waga kolejnej największej ryby. Gdy i ta jest taka sama, o lepszej lokacie decyduje kolejność złowienia pierwszej ryby.
 22. Zabrania się podczas trwania zawodów poruszania się samochodami. Opuszczanie terenu zawodów może odbywać się jedynie za zgodą sędziów.
 23. Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk oraz obowiązuje strefa ciszy. Można używać grilla. Głośne zachowanie i przeszkadzanie innym zawodnikom oraz przywłaszczanie jakichkolwiek rzeczy będzie skutkowało wykluczeniem z zawodów .
 24. Organizatorzy proszą o zachowanie ciszy oraz posprzątanie stanowiska po zawodach.
 25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników, straty materialne dokonane przez uczestników, a także za wszelkie wypadki losowe. W czasie trwania zawodów, zawodnicy zobowiązani są do zachowania sprawności psychofizycznej.
 26. Wszelkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną przekazane startującym na miejscu przez Organizatora.
 27. Skład Komisji Sędziowskiej Zawodów, zostanie przedstawiony w dniu rozpoczęcia zawodów.
 28. Wszelkie sytuacje sporne po uprzednim zgłoszeniu, rozstrzygają sędziowie, a podjęta przez nich decyzja jest ostateczna.
 29. W razie nie zastosowania się do regulaminu zawodów, drużyna może zostać upomniana(żółta kartka), a następnie wykluczona z zawodów (czerwona kartka), bez prawa do zwrotu opłaty startowej lub innych poniesionych kosztów.
 30. Komunikat w sprawie nagród rzeczowych zostanie podany podczas rozpoczęcia zawodów.
 31. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zdjęć z zawodów przez Organizatora oraz Patronów Medialnych i Sponsorów.

 

Ramowy harmonogram zawodów

Czwartek 15.06.2017
godz. 9.00 - 9.30 rejestracja drużyn - stanowisko 11 (miejsce wskazane na mapce)
godz. 9.30 - 10.00 odprawa startowa, losowanie stanowisk
godz. 10.00 - wyjazd drużyn na stanowiska, rozkładanie stanowisk, sondowanie dna
godz. 12.00 - rozpoczęcie zawodów (nęcenie, zarzucanie zestawów)
godz. 15.00 - 22.00 - obchód sędziowski

Piątek 16.06.2017
7.00 – 22.00 - obchód sędziowski

Sobota 17.06.2017
7.00 – 22.00 - obchód sędziowski

Niedziela 18.06.2017
godz. 7.00 - 14.00- obchód sędziowski
godz. 14.00 - zakończenie zawodów
godz. 14.30 - ogłoszenie oficjalnych wyników i wręczenie nagród przy stanowisku nr 11