V Karpiowe Mistrzostwa Okręgu Słupskiego PZW

Regulamin Zawodów V Mistrzostwa Okręgu Słupskiego PZW w Wędkarstwie Karpiowym
Człuchów, Jez. Wandzińskie 1-4 sierpnia 2019 r.


 1. Organizatorami zawodów jest Koło PZW w Człuchowie i Człuchowski Klub Karpiowy. Zawody są eliminacjami do Mistrzostw Polski w Wędkarstwie Karpiowym – PCM 2019. Wyłanianie drużyny do udziału w finale PCM odbywa się zgodnie z regulaminem MPwWK-PCM.
 2. Zawody odbywają się na żywej rybie zgodnie z zasadą "Złów i Wypuść".
 3. Zawody mają charakter otwarty. Pierwszeństwo startu przysługuje drużynom z Okręgu Słupskiego PZW. Liczba przewidzianych miejsc: 15 drużyn.
 4. Zgłoszenia drużyn z Okręgu Słupskiego PZW przyjmowane są do 1 kwietnia 2019 r. , wyłącznie drogą mailową na adres dziemianczykrm@op.pl. Wpisowe w kwocie 500 zł od drużyny należy wpłacić do dnia 31 maja 2019 roku na konto Koła PZW w Człuchowie nr 70 1020 4665 0000 3002 0001 4506 , po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu drużyny, z dopiskiem V Karpiowe Mistrzostwa Okręgu. Zakwalifikowanie drużyny do startu w zawodach potwierdzone zostanie informacją mailową. Uiszczenie opłaty wpisowej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. W mailu zgłaszającym drużynę do uczestnictwa należy podać: imiona i nazwiska zawodników, nazwa miejscowości z której pochodzą zawodnicy, informacje na temat przynależności do PZW z podaniem okręgu i koła, lub w przypadku braku przynależności do PZW podać nazwę klubu/organizacji. Zastrzega się pierwszeństwo startu dla drużyn zrzeszonych w Okręgu Słupskim PZW. Ostateczna lista startowa zostanie opublikowana po 1 kwietnia 2019r, wraz z podaniem dwóch drużyn rezerwowych.
 5. Każda drużyna łowi na cztery wędki (po dwie na jednego zawodnika). Wszelkie czynności związane z wędkowaniem na stanowisku mogą wykonywać jedynie zawodnicy danej drużyny. Zabrania się udzielania pomocy innym drużynom podczas holowania ryb. Sędziowie są neutralni i nie udzielają pomocy żadnej z drużyn, w żaden sposób.
 6. W czasie trwania zawodów na stanowisku stale musi przebywać minimum jeden z zawodników z drużyny. Jeżeli obaj zawodnicy opuszczą stanowisko, wszystkie zestawy muszą być wyciągnięte z wody. W przypadku potrzeby opuszczenia terenu zawodów przez jednego zawodnika , drugi zawodnik łowi w tym czasie na dwie wędki. Przez teren zawodów rozumie się bezpośrednią okolice jeziora.
 7. Umieszczanie zestawów w wodzie musi się odbywać w granicach swojego stanowiska. Nęcenie ciężkie może obywać się wyłącznie w godzinach od 12.00-18.00. Nęcenie lekkie, tj. rurą wyrzutową oraz przy użyciu worków PVA zamovcowanych bezpośrednio do zestawów końcowych może odbywać się bez ograniczeń. Sprawy sporne rozstrzygają sędziowie.
 8. Do oznakowania łowiska dozwolone jest użycie dwóch markerów.
 9. Sondowanie, zanęcanie, ustawianie markerów, oraz holowanie ryb dozwolone jest wyłącznie z brzegu, z własnego stanowiska. Zabrania się stosowania łodzi oraz pontonów oraz modeli zdalnie sterowanych w celu wywożenia zestawów i nęcenia oraz sond elektronicznych.
 10. Zabrania się używania żywych przynęt w jakiejkolwiek postaci. Zabrania się holowania ryb i używania wędziska podczas burzy.
 11. Zabrania się podczas trwania zawodów stosowania plecionki na kołowrotku jako linki głównej.
 12. Zawodnicy mogą łowić tylko metodą włosową, zabrania się stosowania innych metod połowu.
 13. Holowaną rybę obowiązkowo należy podebrać podbierakiem.
 14. Do momentu nadejścia sędziów, ryba musi być przetrzymywana w worku karpiowym. W jednym worku może znajdować się tylko jedna ryba. Drużyna powinna być wyposażona w minimum 2 worki.
 15. Klasyfikowane są ryby: karp i amur o masie co najmniej 2 kg.
 16. Drużyna zobowiązana jest do posiadania obowiązkowo maty karpiowej.
 17. Jeśli ryba wpłynie w stanowisko innej drużyny i wejdzie w zestawy sąsiadów, mają oni prawo do złożenia protestu. W razie uznania protestu przez sędziów, złowiona ryba nie zostanie zaliczona do klasyfikacji. Sędzia uznaje protest w przypadku stwierdzenia, że ryba weszła w zestaw sąsiada na skutek zaniedbania. W innych przypadkach sędzia analizuje protest według posiadanej wiedzy i doświadczenia.
 18. Złowioną rybę drużyna zgłasza sędziom podczas obchodu, którzy ważą rybę i wpisują na miejscu wynik w karcie startowej. Każdy wpis wymaga podpisu sędziego i zawodnika, który wyholował rybę. Do ważenia sędzia przywołuje minimum jednego zawodnika z innej uczestniczącej w zawodach drużyny. Ryba może być sfotografowana, a następnie ostrożnie wpuszczona do wody. Przechowywanie ryb w worku nie może trwać dłużej niż 12 godz. w przypadku karpia i 1 godz. w przypadku amura. W sytuacji złowienia ryby w złej kondycji fizycznej, lub amura należy niezwłocznie poprosić sędziego o przybycie. Kontakt z sędziom odbywać się będzie poprzez telefon komórkowy podany na odprawie startowej.
 19. Każda drużyna zobowiązana jest do posiadania środka dezynfekującego rany ryb i każdorazowego stosowania go, po wyholowaniu ryby celem odkażenia rany.
 20. Ryby zacięte przed końcowym sygnałem zawodów zostaną uznane i zaliczone do klasyfikacji pod warunkiem, że zostaną wyholowane w ciągu 15 minut od sygnału kończącego zawody.
 21. W klasyfikacji generalnej liczy się waga wszystkich złowionych ryb przez drużynę podczas trwania zawodów. W przypadku takiej samej wagi złowionych ryb, wyższe miejsce zajmie drużyna, która złowiła większą rybę, a gdy i ta jest taka sama o kolejność miejsc decyduje waga kolejnej największej ryby. Gdy i ta jest taka sama, o lepszej lokacie decyduje szybszy czas złowienia pierwszej ryby.
 22. Zabrania się poruszania się samochodami po terenie zawodów bez zgody sędziego. Opuszczanie terenu zawodów może odbywać się jedynie za wiedzą i zgodą sędziego.
 23. Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz rozpalania ognisk oraz obowiązuje strefa ciszy. Można używać grilla. Głośne zachowanie i przeszkadzanie innym zawodnikom oraz przywłaszczanie jakichkolwiek rzeczy może skutkować wykluczeniem z zawodów.
 24. Organizatorzy proszą o zachowanie ciszy oraz posprzątanie stanowiska po zawodach.
 25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty w sprzęcie i wyposażeniu zawodników, straty materialne dokonane przez uczestników, a także za wszelkie wypadki losowe. W czasie trwania zawodów, zawodnicy zobowiązani są do zachowania sprawności psychofizycznej. Zabrania się holowania ryb i używania wędziska podczas burzy.
 26. Wszelkie pozostałe informacje i zasady rywalizacji zostaną przekazane startującym na miejscu przez Organizatora.
 27. Skład Komisji Sędziowskiej Zawodów, zostanie przedstawiony w dniu rozpoczęcia zawodów.
 28. Wszelkie sytuacje sporne po uprzednim zgłoszeniu, rozstrzygają sędziowie, a podjęta przez nich decyzja jest ostateczna.
 29. W razie nie zastosowania się do regulaminu zawodów, drużyna może zostać upomniana(żółta kartka), a następnie wykluczona z zawodów (czerwona kartka), bez prawa do zwrotu opłaty startowej i innych poniesionych kosztów.
 30. Komunikat w sprawie nagród rzeczowych zostanie podany podczas rozpoczęcia zawodów.
 31. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie zdjęć i danych osobowych zawodników przez Organizatora oraz Patronów Medialnych i Sponsorów.

Ramowy harmonogram zawodów

Czwartek
godz. 10.00 - 10.30 rejestracja drużyn - stanowisko 11 (miejsce wskazane na mapce)
godz. 10.30 – 11.00 odprawa startowa, losowanie stanowisk
godz. 11.00 - wyjazd drużyn na stanowiska, rozkładanie stanowisk, sondowanie dna
godz. 13.00 - rozpoczęcie zawodów (nęcenie, zarzucanie zestawów)
godz. 15.00 – 22.00 - obchód sędziowski

Piątek
7.00 – 22.00 - obchód sędziowski
13.30 - obiad wydawany na stanowisku nr 11

Sobota
7.00 – 22.00 - obchód sędziowski
13.30 - obiad wydawany na stanowisku nr 11

Niedziela
godz. 7.00 - 12.00- obchód sędziowski
godz. 12.00 - zakończenie zawodów
godz. 13.00 - ogłoszenie oficjalnych wyników i wręczenie nagród przy stanowisku nr 11