START  |  GALERIA  |  KONTAKT  |  LINKI 


Wybrane z galerii

Jeziorna
W oczekiwaniu na taaaaką rybę
patrol ssr
Te ryby wróciły do wody
zarybianie
Zarybianie sumem jeziorowym
Dzień Dziecka
Zawody z okzaji Dnia Dziecka

SponsorzyPrint Vision

INFORMACJA O NOWYCH PRZEPISACH

Już wkrótce początek nowego sezonu wędkarskiego. Oprócz warunków atmosferycznych warto również prześledzić zmiany jakich dokonano w polskim prawie w związku z wejściem w życie z dniem 27.11.2010 roku, Ustawy o Rybactwie Śródlądowym. Zanim zgłębimy wszystkie szczegóły, pamiętajmy, że w trakcie wędkowania obowiązkowo należy posiadać:

 • Kartę Wędkarską (biały kartonik wydawany przez starostwo),
 • Legitymację członkowską PZW z wklejonym aktualnym znaczkiem
 • Zezwolenie wydawane przy opłacaniu składki na rok 2011, wyglądem przypominające dotychczasowy rejestr połowów, w którym rubryki „data” i „nr łowiska” wędkarz ma obowiązek wypełnić przed rozpoczęciem wędkowania!

Pozostałe zmiany zawarte w Ustawie, ważne dla wędkarzy to między innymi wprowadzenie regulacji prawnych umożliwiających nakładanie mandatów karnych za wykroczenia ustawowe oraz te zawarte w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb, a w szczególności:

 • za brak przy sobie dokumentów wędkarskich
 • nie przestrzeganie limitów połowu
 • nie przestrzeganie wymiarów ochronnych
 • nie przestrzeganie okresów ochronnych
 • brak utrzymania czystości na stanowisku
 • za brak wpisu do rejestru ryb
 • nie przestrzeganie uchwał Zarządu Okręgu opublikowanych w rejestrze połowu ryb
 • niewłaściwe oznakowanie rejestracji środków służących do połowu ryb
 • za brak sprzętu ratunkowego na łodziach i pontonach

Ustawa dopuszcza możliwość pozyskania ryb na przynętę przy użyciu podrywki wędkarskiej ale tylko w miejscu i czasie prowadzenia połowu ryb wędką. Ryby przeznaczone na przynętę mogą być wprowadzone wyłącznie do wód, z których zostały pozyskane.

W związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy zmienia się wysokość kar, np.:

 • połów ryb niewymiarowych - mandat minimum 200 zł
 • połów ryb podrywką niezgodnie z przepisami - mandat minimum 200 zł
 • połów więcej niż dwoma wędkami - mandat minimum 200 zł
 • połów ryb w odległości mniejszej niż 50m od urządzeń hydrotechnicznych - mandat minimum 200 zł

UWAGA!

Zgodnie z obowiązującym prawem gdy osoba łowiąca ryby niezgodnie z przepisami odmówi przyjęcia mandatu Państwowa Straż Rybacka i inne uprawnione organy są zobowiązane do zatrzymania sprzętu służącego do połowu ryb oraz dokumentów wędkarskich i skierowania sprawy do Sądu.

Sąd uznając winę obligatoryjnie orzeka: przepadek sprzętu, zatrzymanie dokumentów na co najmniej rok oraz kary dodatkowe w postaci grzywny i nawiązki w wysokości od pięciokrotnej do dwudziestokrotnej wartości przywłaszczonych ryb. W razie ukarania Sad orzeka o podaniu orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości, na koszt ukaranego.

Od 1 stycznia wchodzi także w życie nowy Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb. Zmiany są dość istotne i warto się z nimi szczegółowo zapoznać. Dla nas najistotniejsze to:

 • obowiązek posiadania także zezwolenia;
 • dopuszczenie podrywki na zasadach określonych w Ustawie;
 • dopuszczenie połowu z lodu na dwie wędki, jeżeli łowimy metodą spławikową lub na mormyszkę;
 • złowiony ryby spod lodu, przeznaczone do zabrania należy
 • uśmiercić i przechowywać w pojemnikach;
 • zwiększono wymiar ochronny dla szczupaka, sandacza i węgorza na 50 cm, a dla okonia 15 cm (u nas 18cm)
 • wprowadzono okres ochronny dla węgorza od 15.06 do 15.07;
 • limit połowu szczupaka i sandacza oraz węgorza zmniejszono do 2 sztuk;
 • i inne drobniejsze zmiany.

Apelujemy o zapoznanie się z nowymi przepisami i ich przestrzeganie!

Zarząd Koła


REGULAMIN BUDOWY I UŻYTKOWANIA POMOSTÓW WĘDKARSKICH
na wodach będących pod opieką Koła PZW w Człuchowie przyjęty uchwałą Zarządu Koła w dniu 19.03.2009r.

 • Na wodach będących pod opieką Koła PZW w Człuchowie możliwa jest budowa pomostów wędkarskich na zasadach przyjętych w niniejszym regulaminie.
 • Zgodę na budowę pomostów na wodach o których mowa w pkt.1 może otrzymać wyłącznie członek Koła PZW w Człuchowie. W wyjątkowych sytuacjach Zarząd Koła na wniosek Prezesa Koła może zezwolić na budowę pomostu innej osobie niż członek Koła PZW w Człuchowie.
 • Osoba zainteresowana budową pomostu, lub adaptacją już istniejącego składa do Zarządu Koła pisemny wniosek według określonego wzoru wraz ze szkicem sytuacyjnym i szkicem technicznym.
 • Zarząd Koła rozpatruje wniosek niezwłocznie. W przypadku wątpliwości Zarząd może poprosić wnioskodawcę o dokonanie z jego udziałem wizji w terenie. Wnioskodawca otrzymuje odpowiedź pisemną o wyrażeniu, bądź nie zgody na budowę pomostu.
 • W przypadku otrzymania zgody, wnioskodawca może przystąpić do budowy pomostu, według następujących zasad:
  a. pomosty powinny być wykonane z materiałów trwałych i bezpiecznych;
  b. pomosty buduje się tak, aby powierzchnia kładki nie przekraczała 6 m2; w wyjątkowych uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub w przypadku gdy liczba użytkowników będzie większa Zarząd Koła może zezwoli na budowę większej kładki; do wymiarów nie wlicza się powierzchni dojścia;
  c. skraj budowanego pomostu powinien współgrać z dotychczas istniejącą linia pomostów a ponadto nie powinien rażąco wychodzić poza linię trzcin/sitowia;
  d. odległości pomiędzy pomostami nie powinny być mniejsza jak 10 m, licząc od bocznej krawędzi pomostu;
  e. dopuszczalna jest budowa trwałych siedzisk na pomoście; powinny być one wykonane z materiałów trwałych; adnotacja o budowie siedzisk powinna znaleźć się we wniosku;
 • Po wybudowaniu pomostu, wnioskodawca powiadamia Zarząd Koła. Gospodarz Koła dokonuje przeglądu pomostu pod kątem zgodności z treścią wniosku i zgodności z niniejszym regulaminem. W przypadku braku zastrzeżeń, Gospodarz Koła sporządza zaświadczenie z podaniem imienia i nazwisko wnioskodawcy, nazwy jeziora oraz numerem porządkowym pomostu . Zaświadczenie wręcza się wnioskodawcy. Od tej pory wnioskodawca jest opiekunem pomostu. Kopię zaświadczenie gospodarz dołącza do dokumentacji pomostu.
 • Dopuszcza się aby opiekunami pomostu były dwie lub więcej osób z tym, że Jeden z opiekunów jest opiekunem wiodącym. W tej sytuacji gospodarz koła sporządza odpowiednio większą liczbę zaświadczeń, po jednym dla każdego opiekuna.
  Opiekun pomostu jest zobowiązany do:
  a. dbania o stan techniczny pomostu;
  b. umieszczenia w widocznym miejscu tabliczki porządkowej pomostu;
  c. stosowania się do zaleceń Zarządu w zakresie eksploatacji pomostu;
  d. rozbiórki pomostu na żądanie władz Koła lub w przypadku zrzeczenia się opieki nad pomostem w sytuacji gdy nie ma osoby wyrażającej wolę dalszej opieki nad pomostem lub w przypadku utraty członkostwa w Kole PZW w Człuchowie.
 • Opiekun pomostu może przekazać pod opiekę pomost innej osobie. W takim wypadku opiekun pisemnie informuje Zarząd Koła o zrzeczeniu się opieki nad pomostem i wskazuje osobę, której opieka ma być przekazana. Osoba wskazana przez dotychczasowego opiekuna wyraża pisemną zgodę na przejęcie opieki nad pomostem. Gospodarz Koła sporządza zaświadczenie, o którym mowa w pkt. 6 niniejszego regulaminu.
 • Celem sprawdzenia stanu technicznego pomostów Zarząd Koła powołuje corocznie komisję, która dokonuje oceny pomostów pod względem ich stanu technicznego. Wnioski z kontroli przekazuje się opiekunom pomostów wraz z wezwaniem do usunięcia usterek.
 • Opiekunom pomostów przysługuje pierwszeństwo wstępu na pomost. Przepis ten nie narusza postanowień RAPR w tym względzie.
 • Wędkarz, który w oparciu o postanowienia niniejszego regulaminu dokonuje budowy pomosty, jest zobowiązany do działania w oparciu o stosowne przepisy prawa regulujące kwestię budowy obiektów na obszarach wodnych oraz dokonywania na nich wszelkich prac budowlanych.
 • Tracą moc dotychczasowe przepisy regulujące kwestię budowy pomostów.

 

UCHWAŁA ZARZĄDU KOŁA PZW W CZŁUCHOWIE
z dnia 1 grudnia 2009

w sprawie podwyższenia wymiarów ochronnych oraz innych ograniczeń (uchwała zatwierdzona przez Walne Zebranie Członków z dnia 19.12.2009r.)

W trosce o Naszych Wędkarzy, w celu poprawy rybostanu człuchowskich jezior i przywrócenia ich dawnej świetności wprowadza się w zycie niniejszą uchwałę

 • Niniejsza uchwała obowiązuje wszystkich wędkujących na wodach Polskiego Związku Wędkarskiego, będących pod opieką Koła w Człuchowie. Na dzień wejścia w życie uchwały są to jeziora: Rychnowskie, Urzędowe, Miejskie Duże, Miejskie Małe, Buszewo i Polnickie. W przypadku pozyskania innych jezior w czasie obowiązywania uchwały, uchwała obowiązuje również na tych wodach.
 • Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2010 do dnia 31 grudnia 2012 roku.
 • Podwyższa się obowiązujący wymiar ochronny niektórych gatunków ryb:
  a. karpia do 35 cm;
  b. lina do 30 cm;
  c. okonia do 18 cm.
 • Wprowadza się limit dzienny połowów niektórych gatunków ryb:
  a. szczupaka do 2 sztuk na dobę;
  b. karpia i lina do 3 sztuk łącznie na dobę.
 • Wprowadza się górny wymiar ochronny karpia na 70 cm.
 • Wprowadza się zakaz połowu na jez. Buszewo na przeciwległym brzegu od parkingu, pomiędzy ciekami stanowiącymi wpływ i wypływ z jeziora.
 • Na jez. Buszewo obowiązuje zakaz połowu ryb z łodzi.
 • Na jez. Buszewo obowiązuje całkowity zakaz spiningowania w okresie od 15 maja do 30 września.
 • Obowiązuje zgodnie z Uchwałą Zarządu Okręgu zakaz stosowania osęki.
 • Obowiązuje zakaz stosowania podrywki, wynikający z ustawy o rybactwie śródlądowym.
  Obowiązuje zakaz łowiectwa podwodnego.
 • Obowiązuje zakaz łowienia ryb i czynienia im szkody w ustanowionych obrębach ochronnych i hodowlanych.
 • Pozsotałe przepisy pozostają zgodne z regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.


Informator na 2016 rok - (pobierz)


Copyright © 2009 PZW Człuchów. Designed by Maciej Wdowczyk
Strona zoptymalizowana dla rozdzielczości od 1024x768 pikseli. Zalecane przeglądarki: IE 7.0 lub wyższa, FF 3.0 lub wyższa.
Analiza oglądalniści: odwiedzin